Regulamin

Regulamin

sklepu internetowego zmetra.pl

________________________

 

§ 1 [Słowniczek pojęć]

1.         Sklep Internetowy zmetra działający pod adresem http://www.zmetra.pl jest teleinformatyczną platformą sprzedażową, której właścicielem jest Fabian Klimowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FASHION TEXTILES Fabian Klimowicz z siedzibą w Człuchowie, przy ul. Jana Długosza 18/6 (77-300), NIP: 8431557148, REGON: 222007674, zwany w niniejszym Regulaminie Sprzedawcą.

2.         Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

a)    Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem internetowym http://www.zmetra.pl, w którym Klienci mogą składać zamówienia na zakup Towarów oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Internetu, tj. poza lokalem przedsiębiorstwa w myśl ustawy z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225);

b)   Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność do czynności prawnych i dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia na zakup Towarów lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego; w przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba, która ukończyła 18-sty rok życia, bądź ukończyła 13-sty rok życia i działa za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna;  

c)    Towary - rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym przez Sprzedającego, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży;

d)   Formularz Rejestracji – aplikacja Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient, podając swoje dane osobowe, może stworzyć osobiste konto użytkownika (Moje Konto), przy użyciu którego może składać zamówienia na zakup Towarów i korzystać z wielu przywilejów, tj.: podgląd historii zakupów, możliwość składania zamówień bez konieczności każdorazowego wprowadzania  danych osobowych, możliwość otrzymania bonów rabatowych lub kuponów promocyjnych;

e)    Formularz Zamówienia Szybkie Zakupy - aplikacja Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient nie posiadający osobistego konta użytkownika, może złożyć zamówienie na zakup Towarów wprowadzając bezpośrednio swoje dane niezbędne do realizacji wysyłki;

f)     Koszyk – aplikacja Sklepu Internetowego, za pomocą której Klient precyzuje szczegóły zamówienia, tj.: ilość i rodzaj zamawianych Towarów, sposób dostawy i płatności (jeżeli Sprzedawca przewidział więcej niż jeden sposób dostawy lub płatności), ewentualne bony rabatowe lub kupony promocyjne;

g)    Czas realizacji zamówienia – czas w którym Sprzedawca skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem poczty lub kuriera bądź przedstawi do odbioru osobistego; Czas realizacji zamówienia liczy się od dnia wpłaty pełnej kwoty przez Kupującego (w tym ceny Towarów i kosztów wysyłki), w przypadku zapłaty w formie przedpłaty bądź od dnia potwierdzenia prawidłowości zakupu za pomocą wiadomości e-mail, w przypadku wyboru płatności za pobraniem (jeżeli Sprzedawca przewidział taką formę zapłaty); do Czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu przesyłki;

h)   Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania ze Sklepu Internetowego; Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

 

§ 2 [Asortyment]

 1.          Wszystkie Towary oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe.
 2.          Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji.
 3.          Sprzedawca oferuje Towary w Sklepie Internetowym według własnego uznania, w zależności od zasobów hurtowni w których się zaopatruje, a zamieszczenie w Sklepie Internetowym konkretnych Towarów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).
 4.          Dostępność danego Towaru na stronie Sklepu Internetowego nie oznacza jego dostępności w magazynie Sprzedawcy i możliwości realizacji zamówienia. W przypadku braku Towaru zamówionego przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z nim w formie telefonicznej lub mailowej i w zależności od woli Klienta dokona zamiany na inny Towar przez niego wybrany, z obowiązkiem zwrotu Klientowi bądź dopłaty przez Klienta różnicy w cenie albo anuluje zamówienie, zwracając Klientowi całą zapłaconą przez niego kwotę, w tym cenę i koszt przesyłki.
 5.          O braku dostępności danego Towaru Sprzedawca będzie starał się na bieżąco informować poprzez umieszczenie stosownej informacji przy danym Towarze.
 6.          Prezentowane na zdjęciach kolory Towarów mogą nie oddawać w pełni rzeczywistego ich koloru (odcienia), z uwagi na indywidualne preferencje monitora, ustawienia wyświetlacza oraz rodzaj osprzętu urządzenia elektronicznego Klienta. Prezentowane fotografie służą jak najwierniejszemu oddaniu rzeczywistych kolorów Towarów.

 

§ 3 [Składanie zamówienia]

 1.          Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę.
 2.          Towar sprzedawany jest w minimalnej ilości 0.5 mb (tj. 50 centymetrów bieżących) tkaniny, a większa ilość dostępna jest co 0.5 mb (tj. 50 centymetrów bieżących).  W celu zakupu Towaru należy podać ilość sztuk . 1 sztuka = 0,5mb, 2 sztuki =1mb, 10 sztuk = 5mb. Tkaninę klient otrzymuje zawsze w jednym kawałku.
 3.          Klient może składać zamówienia na dwa sposoby:
 1.          za pomocą konta użytkownika (Moje Konto), w tym celu powinien:

- założyć konto użytkownika (Moje Konto), wypełniając pola Formularza Rejestracyjnego oznaczone gwiazdką i akceptując warunki Regulaminu; Formularz Rejestracyjny wyświetla się po naciśnięciu linku „Zaloguj” – założenie konta użytkownika konieczne jest wyłącznie podczas pierwszej rejestracji Klienta w Sklepie Internetowym,

- zalogować się do założonego konta użytkownika (Moje Konto), wpisując login i hasło podane podczas rejestracji; w celu zalogowania się do konta użytkownika należy nacisnąć link „Zaloguj”,

- wybrać w Sklepie Internetowym Towar/y, którym Klient jest zainteresowany i dodać go do Koszyka, poprzez naciśnięcie linku „Do koszyka”,

- po dodaniu wszystkich zamawianych Towarów do Koszyka i sprawdzeniu prawidłowości składanego zamówienia należy wybrać link „Realizuj zamówienie”,

- wskazać sposób dostawy i płatności poprzez wybór jednej z dostępnych opcji,

- potwierdzić zamówienie poprzez naciśnięcie linku „Potwierdzam moje zamówienie”; po potwierdzeniu zamówienia Klient automatycznie otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem złożonego zamówienia;

 1.         bezpośrednio przy użyciu Formularza Zamówień Szybkie Zakupy, w tym celu powinien:

- wybrać w Sklepie Internetowym Towar/y, którym Klient jest zainteresowany i dodać go do Koszyka, poprzez naciśnięcie linku „Do koszyka”,

- po dodaniu wszystkich zamawianych Towarów do Koszyka i sprawdzeniu prawidłowości składanego zamówienia należy wybrać link „Realizuj zamówienie”,

- uzupełnić dane osobowe niezbędne dla realizacji zamówienia poprzez wypełnienie pól Formularza Zamówień Szybkie Zakupy oznaczonych gwiazdką, po czym należy nacisnąć link „Kontynuuj”,

- wskazać sposób odbioru i płatności poprzez wybór jednej z dostępnych opcji,

- potwierdzić zamówienie poprzez naciśnięcie linku „Potwierdzam moje zamówienie”; po potwierdzeniu zamówienia Klient automatycznie otrzyma na podany przez siebie adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem złożonego zamówienia;

 1.          Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia prawidłowości zakupu przez Klienta poprzez naciśnięcie linku „Potwierdzam moje zamówienie/„Potwierdzam zamówienie”.
 2.          Dla Stron wiążące są informacje dotyczące zamawianego Towaru, które widnieją w jego opisie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta, w tym w szczególności: cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, termin i sposób dostawy.
 3.          Prawidłowe podanie imienia i nazwiska oraz danych adresowych i adresu e-mail, jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w Sklepie Internetowym.

 

§ 4 [Ceny Towarów i rabaty]

1.         Ceny Towarów podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT), i podawane są w złotych polskich (PLN).

2.         Podane ceny są cenami za jeden metr bieżący (mb) tkaniny. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

3.         Ceną ostateczną i wiążącą Klienta jest cena Towaru podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.

4.         Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach oferowanych Towarów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Zmiany cen Towarów oraz akcje promocyjne i wyprzedaże obowiązują od daty wskazanej przez Sprzedającego, ale nie wcześniej niż od dnia ujawnienia zmiany na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

5.          Promocje lub wyprzedaże w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji lub wyprzedaży nie stanowi inaczej.

6.         Przy składaniu zamówienia Klient może skorzystać z rabatu udzielanego przez Sprzedawcę na podstawie kodu rabatowego otrzymanego przez Klienta od Sklepu Internetowego. W celu skorzystania z kodu rabatowego należy wpisać kod w miejscu oznaczonym „Bony rabatowe”. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami i wyprzedażami chyba, że regulamin danej promocji lub wyprzedaży stanowi inaczej.

 

§ 5 [Formy płatności]

1.         Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a)    przelew elektroniczny – przy pomocy usługi wybranej przez Sprzedawcę i wskazanej w Sklepie Internetowym,

b)   tradycyjny przelew bankowy/pocztowy,

c)    płatność gotówką za pobraniem,

d)   płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

2.         W przypadku, gdy rachunek bankowy Sprzedawcy nie zostanie uznany kwotą należności w ciągu 3 dni od dnia potwierdzenia zamówienia przez kliknięcie linku „Potwierdzam moje zamówienie/„Potwierdzam zamówienie”, a Klient wybrał formę płatności w postaci przedpłaty, Sprzedawcy przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od  umowy sprzedaży.

3.         Sprzedawcy przysługuje prawo żądania przedpłaty od Klienta, bez względu na wybraną przez niego formę płatności, w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

4.         Sprzedawca na potwierdzenie sprzedaży Towarów osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, może zamiast faktury VAT, wystawić wyłącznie paragon fiskalny. W przypadku wystawienia Klientowi wyłącznie paragonu fiskalnego, na jego żądanie zgłoszone w terminie 3-ech miesięcy od dokonania sprzedaży, Sprzedawca wystawi fakturę VAT.

5.         Klient zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy kwotę, obejmującą całkowitą wartość zamówienia, na którą składa się cena kupionego Towaru oraz koszty jego dostawy. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

 

§ 6 [Sposób dostawy]

1.         Dostawa/odbiór zakupionych przez Klienta Towarów, odbywa się:

a)    za pośrednictwem Poczty Polskiej – dotyczy wyłącznie Towarów o wadze do 2-óch kilogramów,

b)   za pośrednictwem wybranej przez Sprzedawcę firmy kurierskiej,

c)    poprzez odbiór osobisty Towaru przez Klienta w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego po wcześniejszym ustaleniu daty odbioru,

d)   wysyłka Towaru za granicę możliwa jest wyłącznie po wcześniejszym mailowym lub telefonicznym uzgodnieniu z Sprzedawcą formy oraz kosztów wysyłki.

2.         Towary o dużych gabarytach, tj. powyżej 2-óch kilogramów, z uwagi na wagę, duży rozmiar oraz bezpieczeństwo dostawy, Sprzedawca dostarcza wyłącznie za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej.

3.         Koszt wysyłki pokrywa Klient, według aktualnie obowiązującego cennika zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego bądź na podstawie indywidualnych ustaleń z Sprzedającym.

4.         Sprzedawca wyśle Towar niezwłocznie (najczęściej w ciągu 24 godzin, z zastrzeżeniem pkt 5) po wpłacie pełnej kwoty przez Klienta, w przypadku formy płatności w postaci przedpłaty bądź po potwierdzeniu zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem. Bez względu na sposób płatności Czas realizacji zamówienia nie będzie dłuższy niż 7 dni roboczych.

5.         Zamówienia złożone w danym dniu do godziny 12.00 (w tym w piątek), najczęściej zostaną wysłane tego samego dnia. Zamówienia złożone w piątek po godzinie 12.00 zostaną wysłane w najbliższy poniedziałek. 

6.         Klient będzie informowany przy pomocy wiadomości e-mail lub telefonicznie o stanie realizacji zamówienia.

7.         Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia Towaru z powodu błędnego podania przez Klienta danych osobowych lub adresowych. O problemach z dostarczeniem Towaru Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta drogą mailową lub telefoniczną – w zależności od możliwości nawiązania kontaktu.

8.        W przypadku potwierdzenia przez Klienta prawidłowości zakupu i nieodebrania przesyłki, Sprzedawcy przysługiwać będzie prawo obciążenia Klienta kosztami związanymi z obsługą zamówienia, wysyłką oraz kosztami przesyłki zwrotnej.

 

§ 7 [Reklamacja i gwarancja]

1.         Klient, nabywający Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument), ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2-óch lat od daty wydania mu Towaru, o ile w terminie 2-wóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonego Towaru z umową, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności.

2.         Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta, powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Towarach (np. kolor, proporcje), nie mogą być podstawą reklamacji.

3.         Warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę jest przesłanie Towaru przez Klienta na adres siedziby Sprzedawcy, albo inny adres wyraźnie wskazany przez Sprzedawcę Klientowi, wraz z dowodem zakupu i opisem niezgodności Towaru z umową sprzedaży.

4.         Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14-stu dni kalendarzowych od otrzymania zawiadomienia zgodnie z pkt 1-3, powiadamiając Klienta o sposobie dalszego postępowania.

5.         W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi Towar lub wymieni go na nowy pełnowartościowy produkt, a jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci Klientowi całą uiszczoną przez niego kwotę za reklamowany Towar, w terminie 14-stu dni od daty rozpatrzenia reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji, koszt przesłania naprawionego bądź nowego Towaru Klientowi ponosi Sprzedawca.

6.         Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem), ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy tytułem ceny za Towar.

7.         Sprzedawca nie udziela gwarancji na oferowany Towar.

 

§ 8 [Odstąpienie od umowy]

1.         Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru, bez podawania przyczyny, w ciągu 10-ciu dni kalendarzowych od dnia wydania zamówionego Towaru, za wyjątkiem sytuacji wskazanych w art. 10 ust. 3 ustawy z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225), a w szczególności w przypadku Towarów, których stan po odbiorze przez Klienta uległ zmianie poprzez np.: ucięcie Towaru, jego zabrudzenie, zniekształcenie, zniszczenie lub inną zmianę, w tym na skutek nieprawidłowego użytkowania.

2.         Odstąpienie jest skuteczne jeżeli Klient w terminie wskazanym powyżej złoży Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie. Oświadczenie należy wysłać na adres siedziby Sprzedawcy: ul. Jana Długosza 18/6, 77-300 Człuchów, albo inny adres wyraźnie wskazany przez Sprzedawcę Klientowi.

3.         Klient zobowiązany jest zwrócić Towar Sprzedawcy w terminie 14-stu dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany Towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny i nie może nosić śladów używania. Klient zwracając Towar jest zobowiązany zabezpieczyć rzecz tak, aby nie uległa uszkodzeniu w trakcie transportu. Koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy ponosi Klient. Zwrot Towaru może nastąpić poprzez jego wysłanie bądź dostarczenie na adres siedziby Sprzedawcy albo inny adres wyraźnie wskazany przez Sprzedawcę Klientowi.

4.         Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną przez niego cenę Towaru w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania zwracanego Towaru od Klienta. Odstępując od umowy Klient powinien wskazać Sprzedawcy numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

5.         Sprzedawca nie odbiera przesyłek kierowanych do niego za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

 

§ 9 [Ochrona prywatności i prawa autorskie]

1.         Korzystając z usług Sklepu Internetowego Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez Klienta w Formularzu Rejestracji lub w Formularzy Zamówień. Wprowadzając dane, Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

2.         Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta może uniemożliwiać świadczenie usług przez Sprzedawcę, w tym realizację zamówienia.  

3.         Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu Internetowego materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym newsletter’a, w przypadku udostępniania takich materiałów przez Sprzedawcę.

4.         Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę, tj. Fabiana Klimowicz, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FASHION TEXTILES Fabian Klimowicz z siedzibą w Człuchowie, przy ul. Jana Długosza 18/6 (77-300), NIP: 8431557148, REGON: 222007674.

5.         Sprzedawca przechowuje i przetwarza dane osobowe Klienta w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym zawierania z Klientem i realizacji umów sprzedaży Towarów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych.  

 1.          Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto użytkownika (Moje Konto). W zakładce „Moje informacje osobiste” i „Moje adresy” Klient może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane podając opcjonalnie m.in. dodatkowy adres, firmę, datę urodzenia, numer telefonu, informacje dodatkowe oraz dokonywać zmian danych, loginu i hasła.
 2.          Wszystkie treści i materiały zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego, w tym nazwa Sklepu Internetowego oraz nazwy, opisy i fotografie Towarów używane w celach identyfikacyjnych, mogą być chronione oraz zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz.U.119.2003.1117). Zabrania się ingerowania w w/w treści i materiały, jak również wykorzystywania ich bez uzyskania pisemnej zgody Sprzedawcy lub innego uprawnionego podmiotu.

 

§ 10 [Postanowienia końcowe]

1.         Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu, lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.

2.         Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością platformy Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną sprzętu komputerowego używanego przez Klienta.

3.         Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4.         W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej Klienta z Sklepem Internetowym (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego.

5.         Sprzedawca jako Administrator, zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług Klientowi, poprzez zablokowanie jego Konta użytkownika, jeżeli działania Klienta zostaną uznane za szkodliwe dla platformy sprzedażowej Sprzedawcy oraz do zaprzestania świadczenia usług Klientowi, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu. Zaprzestanie świadczenia usług nie ma wpływu na wykonanie umów, które zawarli Sprzedawca oraz Klient, którego Konto użytkownika zostało zablokowane.

6.         Ponowienie świadczenia usług, w tym poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji Administratora.

7.         W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.141.2002.1176) i ustawy z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225).

8.        Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie w dniu wskazanym przez Sprzedawcę, ale nie wcześniej niż w dniu zamieszczenia zmian na stronie Sklepu Internetowego. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia umowy.

9.         Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku i dostępny jest w siedzibie Sprzedawcy oraz pod adresem internetowym  http://www.zmetra.pl.